ORDINUL MMPFS 213/363/2009

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale


Ordinul Ministerului Muncii si al Ministerului Sanatatii Publice nr. 213/363 din 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257, din 17.04.2009.

Avand in vedere prevederile art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul sanatatii
emit urmatorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 17 august 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele d), e) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„d) medic curant — orice medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania avizat anual, care isi desfasoara activitatea in unitati prestatoare de servicii medicale, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, respectiv cu casele teritoriale de pensii;
e) servicii medicale — totalitatea interventiilor medicale necesare rezolvarii unui caz, respectiv tratamentul medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, servicii si produse pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
j) venitul brut realizat lunar — se defineste in conformitate cu prevederile cap. A «Contributia de asigurari sociale» sectiunea a II-a „Contributia de asigurari sociale (capitolul III din lege)” pct. 19 din Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicat asiguratilor prevazuti de Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

2. La articolul 2, litera k) se abroga.

3. La articolul 2, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
„n) furnizorii de servicii medicale — unitatile sanitare care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si/sau cu casele teritoriale de pensii.”

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. — in vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala — CAEN, numarul de angajati, totalitatea veniturilor brute realizate lunar, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.”

5. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Declaratia pe propria raspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza careia angajatorul isi are sediul social.”

6. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Contractul individual de asigurare se incheie in forma scrisa si produce efecte numai pentru viitor, de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

(4) Contractul individual de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.”

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Modificarea venitului asigurat inscris in contractul individual de asigurare se poate realiza prin incheierea unui act aditional la contractul individual de asigurare existent, in termen de 15 zile de la data cand a survenit.
(2) Actul aditional incheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.”

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. — Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. — Persoana asigurata care a suferit un accident de munca/o boala profesionala are dreptul la prestatiile prevazute de Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

10. La articolul 14, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Serviciile medicale prevazute la alin. (1) sunt acordate de furnizorii de servicii medicale definiti conform art. 2 lit. n).
(4) Serviciile medicale prevazute la alin. (1), acordate pentru cazurile de boli profesionale de unitatile sanitare cu personalitate juridica, aflate in relatie contractuala cu casele teritoriale de pensii, se deconteaza conform Procedurii de contractare si plata a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale in unitatile sanitare cu personalitate juridica, stabilita potrivit anexelor nr. 3—6, cuprinzand definitiile formulelor de calcul utilizate. Modelul de contract se stabileste prin decizie a presedintelui CNPAS.”

11. La articolul 14, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
„(9) in cazul unui accident de munca sau al unei boli profesionale ce afecteaza lucratorii romani care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care Romania are incheiat un acord bilateral, serviciile medicale vor fi acordate de statul respectiv.
(10) Cheltuielile generate de serviciile medicale respective vor fi suportate de institutia competenta din statul unde este asigurat lucratorul. Acestea vor fi suportate la nivelul prevazut in statul in care se acorda aceste servicii.”

12. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Pentru situatiile in care fisele de declarare a cazului de boala profesionala BP2 nu se mai regasesc, directia de sanatate publica emite la solicitare, in conformitate cu prevederile legale, in baza inregistrarilor pe care le detine, un duplicat al fisei BP2, stampilat si semnat pentru conformitate.”

13. La articolul 16, alineatele (2), (3), (6), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Furnizorii de servicii medicale vor depune la casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale factura insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate pentru fiecare persoana asigurata, in vederea decontarii acestora, potrivit legii.
(3) Pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare cu personalitate juridica aflate in relatie contractuala directa cu casele teritoriale de pensii, unitatile sanitare respective vor emite, in vederea decontarii, cate o factura si desfasuratorul activitatilor realizate, pentru fiecare caz tratat in parte si distinct pentru prestatiile medicale acordate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii.
(6) Decontarea serviciilor medicale acordate asiguratilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de munca al accidentului sau de caracterul de profesionalitate al bolii si numai dupa confirmarea acestora, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 135 alin. (5) si (6) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor cu boala profesionala confirmata dupa data de 1 ianuarie 2005, in unitatile sanitare cu personalitate juridica, se suporta de casele teritoriale de pensii cu care au contract de furnizare de servicii medicale, urmand a se efectua decontarea cu casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are sediul social angajatorul care a inregistrat boala profesionala.
(8) Decontarea serviciilor medicale acordate lucratorilor romani asigurati conform prevederilor legislatiei romane in vigoare, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care Romania are incheiat acord bilateral, se va realiza in conformitate cu facturile si documentele justificative emise de institutia competenta din statul respectiv si formularele comunitare aferente.”

14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. — (1) Casele teritoriale de pensii vor efectua decontarea serviciilor medicale prevazute la art. 14 alin. (1)—(4) pentru fiecare persoana asigurata, in functie de:
a) confirmarea caracterului de munca al accidentului si a caracterului de profesionalitate al bolii prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 ori adeverinta de confirmare de la directia de sanatate publica, elaborate conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca — FIAM, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;
b) documentele justificative, respectiv factura si desfasuratorul activitatilor realizate de catre furnizorii de servicii
medicale, pentru asiguratii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de munca sau a bolilor profesionale;
c) documentele justificative, respectiv factura si desfasuratorul activitatilor realizate de unitatile sanitare cu personalitate juridica, pentru persoanele internate pentru care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, situatie in care contravaloarea serviciilor medicale prestate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) Casa teritoriala de pensii sau, dupa caz, compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM are dreptul de verificare a documentelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului si de refuz de plata in conditiile in care serviciile medicale contravin prevederilor legale in vigoare.
(3) in vederea decontarii cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurari de sanatate, va depune facturile si desfasuratoarele aferente serviciilor realizate de catre furnizorii de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritoriala de pensii din judetul respectiv.
(4) La sfarsitul fiecarei luni, casele teritoriale de pensii comunica caselor de asigurari de sanatate numele si codul numeric personal ale asiguratilor care au primit confirmare de accident de munca sau boala profesionala, precum si codul bolii conform clasificarii internationale a bolilor, in cazul bolilor profesionale.
(5) Termenul de depunere a documentelor de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care casa de asigurari de sanatate a primit confirmarea caracterului de munca al accidentului sau a caracterului de profesionalitate al bolii.
(6) Decontarea documentelor prevazute la alin. (5) se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora la casa teritoriala de pensii, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute la alin. (1).
(7) Decontarea intre casele teritoriale de pensii si unitatile sanitare cu personalitate juridica se face in conditiile prevazute la alin. (1).
(8) Pentru situatiile in care unitatile sanitare cu personalitate juridica, aflate in relatie contractuala directa cu casele teritoriale de pensii, emit facturi pentru tratarea bolilor al caror caracter profesional nu se confirma, costurile aferente vor fi suportate de casele teritoriale de pensii ulterior validarii documentelor de catre casele de asigurari de sanatate din aceeasi raza administrativ-teritoriala, urmand ca, in termen de 30 de zile de la inaintarea facturilor aferente desfasuratoarelor activitatilor realizate, casele de asigurari de sanatate sa deconteze contravaloarea serviciilor medicale efectuate, mai putin contravaloarea serviciilor medicale prestate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii.
(9) Casele teritoriale de pensii vor inainta spre validare caselor de asigurari de sanatate, in termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative, lista cuprinzand CNP-urile pacientilor internati in clinicile/sectiile de boli profesionale, reprezentand cazuri la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, precum si documentele justificative aferente.
(10) Validarea se va realiza in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii documentelor de catre casele de asigurari de sanatate.
(11) in termen de 5 zile de la data validarii, casele de asigurari de sanatate comunica caselor teritoriale de pensii CNP-urile pacientilor, precum si documentele justificative validate.
(12) in vederea decontarii serviciilor medicale prevazute la alin. (8), casele teritoriale de pensii transmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care urmeaza sa se faca decontarea serviciilor medicale, catre casele de asigurari de sanatate documentele justificative, respectiv factura si desfasuratoarele serviciilor medicale realizate de unitatile sanitare cu personalitate juridica.
(13) in baza documentelor validate de casele de asigurari de sanatate, casele teritoriale de pensii deconteaza catre furnizorii de servicii medicale contravaloarea prevazuta in aceste documente.
(14) Desfasuratoarele activitatilor realizate de catre furnizorii de servicii medicale, mentionate la alin. (1) lit. b), sunt desfasuratoarele reglementate de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.”

15. Dupa articolul 18 se introduc doua noi articole, articolele 181 si 182 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 181 . — (1) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunica medicului de familie prin scrisoare medicala.
(2) Medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala in baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, prescriptiile medicale fiind completate in conformitate cu reglementarile cuprinse in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, precum si cele cu timbru sec.
(3) Pe baza centralizatoarelor cu evidente distincte intocmite de furnizorii de medicamente aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru prescriptiile ce cuprind medicamentele prescrise de medicii de familie la recomandarea medicilor de medicina muncii, casa de asigurari de sanatate transmite casei teritoriale de pensii, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, solicitarea de decontare, care se va realiza in termen de 30 de zile.

Art. 182 . — (1) Unitatile sanitare cu personalitate juridica, aflate in relatie contractuala directa cu casele teritoriale de pensii, vor emite, in vederea decontarii, cate o factura care sa contina distinct serviciile medicale prestate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, precum si desfasuratorul activitatilor realizate, pentru fiecare caz in parte, precum si o factura cu celelalte servicii medicale acordate.
(2) Contravaloarea cumulata a facturilor aferente serviciilor medicale prestate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, precum si serviciilor medicale acordate pentru rezolvarea fiecarui caz in parte nu trebuie sa depaseasca tariful mediu pe caz cu boala profesionala confirmata, externat dupa acordarea de servicii medicale spitalicesti, tarif negociat intre casele teritoriale de pensii si sectiile/clinicile de boli profesionale aflate in structura spitalelor, conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006.
(3) Lista serviciilor medicale prestate in unitatile sanitare cu personalitate juridica, in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, a tarifelor aferente acestora, precum si procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(4) Serviciile prevazute la art. 135 alin. (13) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor face obiectul unui act aditional la contractul de furnizare a serviciilor medicale in sectii/clinici de boli profesionale si cabinete de medicina muncii, incheiat intre unitatile sanitare cu personalitate juridica si casele teritoriale de pensii.
(5) Pentru cazurile infirmate, decontarea serviciilor medicale se realizeaza cu respectarea procedurii stabilite la art. 18 alin.

(8)—(14), avandu-se in vedere ca prestatiile medicale acordate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(6) Pentru cazurile prevazute la alin. (5) si care nu au fost validate de casa de asigurari de sanatate, casa teritoriala de pensii refuza plata.
(7) Decontarea documentelor prevazute la alin. (1) se face in termen de 25 de zile lucratoare de la data depunerii acestora la casele teritoriale de pensii.”

16. La articolul 19, alineatul (2) se abroga.

17. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Tratamentele de recuperare prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d) si curele balneoclimaterice prevazute la art. 23 alin.

(1) lit. f), precum si la alin. (2) lit. c) si e) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie analizate si avizate de catre medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii.
(2) Curele balneoclimaterice prevazute la art. 23 alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. e) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, includ biletele pentru tratamentul balnear care se acorda pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca.
(3) Medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii stabileste programul individual de recuperare medicala a victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale in vederea acordarii biletelor pentru tratament balnear.
(4) in caz de accident de munca si boli profesionale, biletele pentru tratament balnear se elibereaza in conformitate cu criteriile in baza carora se acorda biletele pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a presedintelui CNPAS.”

18. La articolul 22, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Asiguratul beneficiaza, in baza unei cereri, de dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice pentru cazurile de accidente de munca ori boli profesionale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioar
(5) in cazul in care unui asigurat ii inceteaza contractul individual de munca, respectiv contractul individual de asigurare, i se acorda dreptul la prestatii si servicii medicale doar daca face dovada cu documente, potrivit legii, ca este victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului/locurilor de munca in care a fost angajat/pe perioada asigurata.”

19. La articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. — (1) Pentru acordarea dispozitivelor medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice, in cazurile prevazute la art. 23 alin. (2) lit. f) si la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitantii vor depune la casa teritoriala de pensii pe raza careia isi au domiciliul o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
(3) Pentru accidentele de munca sau bolile profesionale petrecute anterior aplicarii Legii nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, cu modificarile ulterioare, constituie dovada a accidentului de munca sau a bolii profesionale orice act oficial emis de catre o autoritate competenta.”

20. La articolul 43, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile alin. (1) se aplica si asiguratilor pentru care a intervenit suspendarea de drept a raporturilor de munca ori de serviciu, ca urmare a incapacitatii temporare de munca datorate unui accident de munca sau unei boli profesionale.
(3) Casele teritoriale de pensii preiau in plata indemnizatiile prevazute la art. 42, dupa caz:
a) pentru persoanele al caror angajator si-a incetat activitatea, in conditiile legii, prin faliment, reorganizare judiciara sau administrativa, pentru persoanele asigurate prin contract individual de asigurare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
b) pentru situatiile in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia s-a desfasurat activitatea in functii elective ori in functii numite in cadrul autoritatii judecatoresti, inclusiv in cazul somerilor aflati in incapacitate temporara de munca ca urmare a unei boli profesionale.
(4) Pentru situatiile in care angajatorul isi inceteaza activitatea, in conditiile legii, prin faliment, reorganizare judiciara sau administrativa, acesta are obligatia de a transmite catre casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are sediul social toate actele doveditoare din care sa reiasa aceasta stare de fapt.”

21. La articolul 44, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) Pentru situatiile prevazute la art. 43 alin. (3), solicitantul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca va depune certificatul de concediu medical, copie de pe carnetul de somer vizat la zi, dupa caz, si o cerere-tip conform modelului prevazut in anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.
6) Cererea prevazuta la alin. (4), pentru situatiile prevazute la art. 43 alin. (3), se va depune la casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are sediul social angajatorul sau la casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are domiciliul solicitantul.”
22. La articolul 44, alineatul (5) se abroga.

23. La articolul 45, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) de catre angajatori sau institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa caz, odata cu declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;”.

24. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 46. — Cererea prevazuta la art. 45 se aproba sau se respinge prin decizie motivata a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea acesteia. Decizia se comunica atat asiguratului, cat si angajatorului sau institutiei care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, dupa caz.”

25. La articolul 50, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau cu care Romania nu are incheiat acord bilateral privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.”

26. La articolul 50, litera d) se abroga.

27. La articolul 52, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca reprezinta:
a) media veniturilor brute realizate lunar de catre salariat in ultimele 6 luni, anterioare manifestarii riscului; in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca o constituie media veniturilor brute realizate lunar pe baza carora s-a achitat contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca o constituie venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia;
c) veniturile stipulate de catre asiguratii individuali in contractele pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) drepturile acordate in perioada respectiva pentru somerii care urmeaza cursuri de recalificare sau de reconversie profesionala.”

28. La articolul 52, alineatul (4) se abroga.

29. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 54. — Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire. incepand cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.”

30. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 58. — (1) Cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre media veniturilor brute realizate lunar din ultimele 6 luni si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.
(2) in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre media veniturilor brute realizate lunar pe baza carora s-a achitat contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.
(3) in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.”

31. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 61. — Indemnizatia pe durata cursurilor de recalificare ori reconversie profesionala se acorda lunar si reprezinta 70% din suma veniturilor brute realizate, avuta la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.”

32. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 65. — Salariul mediu brut care va fi utilizat la acordarea compensatiei pentru atingerea integritatii va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna in care s-a produs accidentul de munca sau pentru luna in care s-a declarat boala profesionala, dupa caz.”

33. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 66. — (1) in vederea obtinerii compensatiei pentru atingerea integritatii, persoana asigurata depune in termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.
(2) Compensatia pentru atingerea integritatii se acorda de casa teritoriala de pensii care a inregistrat cererea, urmand ca decontarea sa se faca cu casa teritoriala de pensii care a inregistrat accidentul de munca/boala profesionala, dupa caz, in baza dosarului in copie, pe care se va mentiona «CONFORM CU ORIGINALUL».”

34. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 67. — (1) in termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asiguratorului stabileste prin decizie procentul de pierdere a capacitatii de munca, in functie de care casa teritoriala de pensii stabileste cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii.
(2) Compensatia pentru atingerea integritatii se acorda o singura data in baza deciziei medicului expert al asiguratorului care efectueaza o singura expertiza medicala pentru asiguratii care au fost inregistrati cu un FIAM/BP2, dupa caz.
(3) in cazul asiguratilor care, in momentul expertizarii au mai multe boli profesionale, medicul expert emite o singura decizie, iar compensatia pentru atingerea integritatii se acorda o singura data.”

35. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 69. — in cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, despagubirea in caz de deces se acorda, la cerere, unei singure persoane fizice/juridice, care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.”

36. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 70. — Despagubirea in caz de deces se acorda pe baza urmatoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, certificat de deces — original si copie, certificatul medical constatator al decesului in caz de boala profesionala, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civila al solicitantului, care sa ateste calitatea acestuia, si documente justificative din care sa rezulte ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz.”

37. Dupa articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 721 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 721 . — (1) Casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are domiciliul solicitantul va acorda despagubirea, urmand sa efectueze decontarea acesteia cu casa teritoriala de pensii care a inregistrat accidentul de munca/boala profesionala, dupa caz.
(2) Pentru efectuarea decontarii, casa teritoriala de pensie care a efectuat plata va transmite casei teritoriale de pensii care a inregistrat accidentul de munca/boala profesionala dosarul in copie, pe care se va mentiona «CONFORM CU ORIGINALUL», dupa caz.”

38. Dupa articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 761 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 761 . — (1) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere in cazul decesului unui lucrator asigurat conform prevederilor legale romane in vigoare, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie, pentru accidente de munca si boli profesionale, din bugetul asigurarilor sociale de stat, in baza cererii prevazute in anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) suportate de o persoana fizica sau juridica se deconteaza ulterior pe baza facturilor si documentelor justificative ce atesta caracterul de munca sau, dupa caz, profesional al bolii, stabilite conform legislatiei in vigoare.
(3) Casa teritoriala de pensii, in baza facturilor in original si a documentelor justificative care atesta caracterul de munca sau, dupa caz, profesional al bolii, vireaza echivalentul sumei din valuta in lei, de la data efectuarii platii in contul persoanei fizice/juridice respective.”

39. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 80. — (1) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea ochelarilor, aparatelor acustice, protezelor oculare se acorda de catre casa teritoriala de pensii care a inregistrat cererea prevazuta in anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice si se deconteaza ulterior cu casa teritoriala de pensii care a inregistrat accidentul de munca, in baza dosarului in copie, pe care se va mentiona «CONFORM CU ORIGINALUL».”

40. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 82. — (1) in vederea rambursarii costurilor dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala, persoana juridica sau persoana fizica care a suportat cheltuielile depune o cerere la casa teritoriala de pensii in raza careia s-a produs accidentul de munca ori la casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are domiciliul solicitantul, urmand ca aceasta sa faca decontarea ulterior cu casa teritoriala de pensii care a inregistrat accidentul de munca, in baza dosarului in copie, pe care se va mentiona «CONFORM CU ORIGINALUL».”

41. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 821 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 821 . — Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucratorilor asigurati conform prevederilor legislatiei romane in vigoare se va realiza in conformitate cu formularele europene si documentele justificative trimise de institutiile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale tarilor prevazute in acordurile bilaterale, care au acordat serviciile respective.”

42. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL IV
Comunicarea si evidenta accidentelor de munca”

43. Articolul 83 se abroga.

44. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 84. — (1) Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, al caror caracter de munca a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator catre casa teritoriala de pensii pe raza careia s-a produs evenimentul, precum si catre casa teritoriala de pensii pe raza careia angajatorul isi are sediul social si va cuprinde urmatoarele documente:
a) formular pentru inregistrare a accidentelor de munca — FIAM;
b) proces-verbal de cercetare a accidentului de munca.
(2) Comunicarea incidentelor periculoase transmisa caselor teritoriale de pensii se face prin proces-verbal de cercetare a incidentului periculos.”

45. Articolele 85—90 se abroga.

46. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 91. — in baza formularelor pentru inregistrare a accidentelor de munca si a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casele teritoriale de pensii vor tine evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase inregistrate de angajatorii care isi au sediul social pe teritoriul judetului respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.”

47. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 92. — (1) Directiile de sanatate publica transmit casei teritoriale de pensii fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, stampilata de autoritatea emitenta.”

48. La articolul 93 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Compartimentul de accidente de munca si boli profesionale va lua in evidenta fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 dupa confirmarea acesteia de catre INEMRCM.”

49. La articolul 95, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) intocmeste informari semestriale cu privire la cauzele bolilor profesionale;
c) monitorizeaza activitatea prestata de unitatile sanitare cu personalitate juridica in baza contractelor incheiate cu casele teritoriale de pensii si acorda la solicitarea acestora consultanta cu privire la serviciile medicale efectuate de unitatile sanitare pentru cazurile de boli profesionale confirmate, externate/rezolvate.”

50. La articolul 95, litera d) se abroga.

51. La articolul 99, partea introductiva si literele a), b), d), e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 99. — In domeniul prevenirii asiguratorul desfasoara urmatoarele activitati in scopul eliminarii ori reducerii accidentelor de munca sau bolilor profesionale:
a) participarea la actiuni de prevenire la nivel national;
b) stabilirea de programe de prevenire prioritare in domeniul sau de activitate, in baza situatiilor concrete identificate in timpul vizitelor la locurile de munca si a evidentei evenimentelor inregistrate;
d) efectuarea de recomandari cu caracter tehnic pentru remedierea deficientelor din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
e) propunerea efectuarii si finantarii de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare din domeniul de activitate al asiguratorului;
i) consilierea angajatorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.”

52. La articolul 99, litera j) se abroga.

53. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 105. — Asociatiile profesionale de asigurare trebuie sa dispuna de un sistem propriu de management al calitatii certificat conform standardelor in vigoare.”

54. Articolul 109 se abroga.

55. La articolul 115, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) in vederea decontarii serviciilor medicale acordate conform alin. (1), unitatile sanitare cu personalitate juridica vor respecta procedurile prevazute la art. 15—17, art. 18 alin. (1) si (4), art. 181 alin. (3) si la 182 alin. (1).”

56. Dupa articolul 115 se introduce un nou articol, articolul 116, cu urmatorul cuprins:
„Art. 116. — (1) in cazul unei persoane asigurate, victima a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, care necesita trimitere la tratament in strainatate, se aplica de catre casele de asigurari de sanatate aceeasi procedura stabilita prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, urmand ca decontarea cheltuielilor respective sa fie efectuata de casele teritoriale de pensii, potrivit prevederilor legale.
(2) in vederea acordarii indemnizatiei de incapacitate temporara de munca in caz de accident de munca sau boala profesionala, pentru persoanele asigurate prevazute la pct. 1 din anexa nr. 11A la Normele metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, se completeaza la rubrica «OBSERVATII» codurile de indemnizatie 03 si 04, dupa caz, aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale.”

57. Anexele nr. 1, 2, 4, 5, 13 si 15 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1—6 la prezentul ordin.

58. Anexa nr. 16 se abroga.

Art. II. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.